Největší poradenské firmy

PRAVIDLA KATEGORIE 
Největší poradenská firma roku 2023

Článek I.

Kdo se účastní soutěže:

 1. poradenské společnosti se sídlem v ČR, působící v tuzemsku v rámci jedné skupiny nebo jednoho holdingu nebo pod stejným vlastníkem (tuzemským či zahraničním) nebo působící v tuzemsku v rámci stejné mezinárodní auditorské nebo účetní sítě (dále jen poradenské společnosti ve skupině),
 2. poradenská společnost se sídlem v ČR, která není součástí výše uvedeného celku (dále jen poradenská společnost) za předpokladů/podmínek uvedených v článku II a III.

 

Článek II.

Základní podmínky/předpoklady pro možnou účast v soutěži:

 1. poradenská společnost nebo poradenské společnosti ve skupině má/mají sídlo v ČR,
 2. v případě poradenských společností ve skupině se udávají souhrnné údaje za skupinu, očištěné o vzájemné vztahy za tuzemskou skupinu,
 3. celkový obrat za služby poskytnuté danou  poradenskou společností nebo těmito poradenskými společnostmi ve skupině činí v souhrnu minimálně 20 mil. Kč za účetní období 12 měsíců končící v roce 2023 (do obratu se počítají služby za daňové poradenství, audit, účetní poradenství, účetní služby, mzdové služby a poradenství, forenzní služby, transfer pricing, oceňovací služby, IT poradenství, HR služby, právní poradenství, finanční poradenství, řízení rizik, consulting, poradenství při fúzích a akvizicích). V případě pochybností ohledně poskytnutých údajů nebo rozsahu služeb, které se započítávají do celkového obratu může pořadatel požádat o dodatečné doložení zaslaných údajů.
 4. Nejedná se o poradenskou společnost (viz čl. I. bod 2) nebo poradenské společnosti ve skupině, kde obrat za právní poradenství tvoří více než 50 % celkového obratu dané společnosti (viz čl. I. bod 2) nebo skupiny za výše uvedené služby za účetní období 12 měsíců končící v roce 2023.

 

Článek III.

Další podmínky/předpoklady pro možnou účast v soutěži:

 1. Účast v soutěži je dobrovolná.
  Účastí v soutěži se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla, tato pravidla jsou závazná pro všechny osoby, které se do soutěže přímo či nepřímo zapojí.
 2. Za vlastní poskytnuté údaje odpovídá účastník. Za úplnost, průkaznost a správnost údajů plně odpovídá/odpovídají poradenská společnost nebo poradenské společnosti ve skupině.
 3. Poskytnutím údajů o celkovém obratu za služby dané firmy, účastníci čestně prohlašují, že poskytnuté údaje jsou na základě posledních dostupných záznamů.
 4. Na účast v této soutěži není žádný nárok. Zapojení do této soutěže nezakládá žádný závazek pořadatel soutěže vůči soutěžícímu. I
 5. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit tuto soutěž či změnit, upřesnit nebo doplnit její pravidla dle vlastního uvážení. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodovat o nezahrnutí některých činností nebo služeb do celkového obratu soutěžícího/soutěžících, vyloučení soutěžícího/soutěžících nebo o změně pořadí s konečnou platností dle vlastního uvážení nebo o doplnění komentáře ze strany pořadatele k pořadí v soutěži.
 6. Jakékoli podněty k soutěži je možné zaslat elektronicky na e-mail: poradenskafirmaroku@wolterskluwer.com. Pořadatel je oprávněn naložit s takovými dotazy, náměty či připomínkami dle svého uvážení.

 

Článek IV.

Sledované ukazatele:

 1. celkový souhrnný obrat v Kč za výše uvedené poskytnuté služby (s vyloučením vzájemných vztahů) za účetní období 12 měsíců končící v roce 2023 - údaje (s vyloučením vzájemných vztahů) by měly odpovídat těm, které byly poskytnuté v rámci účetních závěrek správci daně nebo do obchodního rejstříku;
 2. celkový souhrnný počet zaměstnanců (včetně úzce spolupracujících osob, včetně osob pracujících na IČ, působících v dané poradenské společnosti nebo v poradenské společnosti ve skupině) v souvislosti se službami, a to dle stavu na konci účetního období roku 2023.

Pokud za účetní období máte kalendářní rok 2023, můžete s ohledem na termín zaslání požadovaných informací poskytnout kvalifikovaný odhad daných údajů za rok 2023. 

 

Článek V.

Způsob oslovení vybraných společností:

 1. Formou dopisu a/nebo e-mailem (zaslaným v průběhu listopadu 2023) ze strany pořadatele soutěže, který bude adresován vybrané poradenské společnosti nebo vybrané poradenské společnosti ve skupině, která/které pravděpodobně splňuje/splňují daná kritéria pro účely zařazení do soutěže. Pořadatel si je vědom, že s ohledem na omezené dostupné informace na trhu poradenských služeb nemusí oslovit všechny společnosti, které by mohly splnit kritéria pro zařazení do soutěže.  Pokud jste dopis neobdrželi, kontaktujte nás e-mailem na poradenskafirmaroku@wolterskluwer.com
 2. Poradenská společnost nebo poradenské společnosti ve skupině poskytnou údaje v požadovaném formátu uvedeném v čl. VI. pořadateli do 18. 1. 2024 za účelem následného zveřejnění. 
 3. Vaše návrhy na nominaci v této kategorii můžete zasílat elektronicky na e-mail poradenskafirmaroku@wolterskluwer.com nejpozději do 16. prosince 2023. O zařazení na seznam nominovaných v této kategorii rozhoduje pořadatel.

 

Článek VI.

Poradenská společnost nebo poradenské společnosti se mohou přihlásit do této kategorie a poskytnout požadované údaje následujícím způsobem: zasláním vyplněného formuláře, který je dostupný ke stažení pod tímto odkazem, na e-mail: poradenskafirmaroku@wolterskluwer.com.

Formuláře budou přijímány do 18. 1. 2024.

V Praze dne 7. 7. 2023