Obchodní podmínky

Pořadatelem soutěže je společnost WOLTERS KLUWER ČR, a. s.  Sídlo: U nákladového nádraží 3265/10, 130 00 Praha 3

Pořadatel soutěže má právo odmítnout zcela nebo jen částečně nominaci, přihlášku nebo registraci do soutěže nebo účast v soutěži nebo má právo dodatečně zrušit zcela nebo jen částečně nominaci, přihlášku, registraci do soutěže nebo účast v soutěži, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením ze soutěže mohla dané osobě či firmě vzniknout. Ze soutěže má pořadatel právo bez dalšího vyřadit soutěžící, kteří nesplní podmínky účasti v soutěži uvedené v těchto pravidlech, neudělí pořadateli soutěže požadované souhlasy (např. se zpracováním osobních údajů) nebo pokud jejich jednání bude v rozporu s pravidly soutěže nebo dobrými mravy soutěže a/nebo soutěžící, kteří budou jednat v rozporu s výše a níže uvedenými pravidly, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla dané osobě či firmě vzniknout. Ze soutěže má pořadatel právo bez dalšího vyřadit soutěžící, kteří se soutěže účastní v rozporu s dobrými mravy, či českými právními předpisy, případně mohou poškodit dobrou pověst pořadatele nebo jejich jednání je jiným způsobem v rozporu s těmito pravidly, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla dané osobě či firmě vzniknout. Pořadatel soutěže je oprávněn vyloučit hlasujícího účastníka v případě, že zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání neoprávněného prospěchu v soutěži, a to bez náhrady nákladů či škody, která by touto situací mohla dané osobě či firmě vzniknout.

Náklady na účast v soutěži či vzniklé během soutěže (přímé či nepřímé) nese účastník soutěže.

Účastník soutěže se zavazuje uvádět ve formulářích a jiných dokumentech vyplňovaných za účelem účasti v soutěži pouze pravdivé a správné údaje. Pořadatel neodpovídá za pravost nebo správnost informací poskytnutých účastníky soutěže nebo nominujícími nebo hlasujícími, ani je není povinen jakýmkoliv způsobem ověřovat. Pořadatel soutěže neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s uvedením nesprávných údajů soutěžícím, účastníkem nebo jinou osobou na soutěži zainteresovanou.

Pořadatel soutěže není odpovědný za funkčnost internetového připojení a zařízení nebo za jakákoliv technická nebo telekomunikační selhání sítě či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti se soutěží, ani za žádné výkony, které neprovozuje přímo sám. Pořadatel není odpovědný za jakékoliv technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky. Pořadatel nenese odpovědnost za selhání počítačových on-line systémů, serverů, poskytovatelů připojení, počítačového vybavení, softwaru, selhání e-mailu ani za přetížení internetové sítě nebo internetové stránky www.danarroku.cz, ani za ztracené, vypadlé, zkreslené, přerušené, zavirované nebo zrušené přenosy ani za jakoukoliv kombinaci výše uvedeného, která může ohrozit schopnost osoby zúčastnit se soutěže, včetně škody způsobené účastníkovi soutěže nebo jiné osobě v souvislosti se soutěží nebo počítači jakékoli jiné osoby související s přehráním nebo stažením jakéhokoli materiálu týkajícího se soutěže nebo v jejich důsledku.

Pořadatel je povinen počínat si tak, aby byl zachován charakter soutěže.

Na účast v soutěži nebo na postup do další části nebo dalšího kola soutěže nebo na vyhlášení pořadí v soutěži není právní nárok. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nevyhlásit vítěze či výsledné pořadí v soutěži nebo v některé z jejich kategorií, zúčastní-li se například příslušné soutěže/kategorie nízký počet soutěžících, a to bez náhrady nákladů či škody, která by touto situací mohla dané osobě či firmě vzniknout.

Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv plnění ze strany pořadatele.

Pořadatel nenese odpovědnost za vady tisku či jiné chyby v propagačních nebo administrativních materiálech.

Pokud vznikne podezření, že došlo k nekalému ovliv­nění výsledků soutěže (např. jednáním odporujícím dobrým mravům nebo pravidlům soutěže), má pořadatel právo učinit přiměřená opatření a zvýhodněný subjekt ze soutěže vyřadit nebo jinak sankcionovat v rámci soutěže, a to bez náhrady nákladů či škody, která by touto situací mohla dané osobě či firmě vzniknout. Za jednání odporujícím dobrým mravům nebo pravidlům soutěže se považuje mimo jiné též jakékoli automatizované nebo strojové hlasování (např. softwaroví roboti) nebo pokus o ně. Zjistí-li pořadatel, že existuje jakékoliv podezření na porušení, zneužívání nebo obcházení pravidel v rámci nominace, registrace, hlasování nebo jiné části soutěže, je oprávněn bez dalšího účastníka soutěže vyřadit ze soutěže nebo jinak sankcionovat v rámci soutěže, a to bez náhrady nákladů či škody, která by touto situací mohla dané osobě, či firmě vzniknout. Hlasy nebo body získané jednáním odporujícím dobrým mravům nebo pravidlům soutěže mohou být pořadatelem soutěže kdykoliv odebrány (i dodatečně). Pořadatel si při zjištění jakéhokoliv porušení regulérního způsobu hlasování vyhrazuje právo tyto neregulérní hlasy nebo body z hlasování vyřadit.

Veškeré otázky nebo oblasti těmito pravidly neupravené nebo nejasné případně nepředvídané budou řešeny s konečnou platností pořadatelem. Pořadatel si vyhrazuje právo podmínky soutěže nebo jakoukoli jejich část v nejasných nebo jiných případech bez udání důvodu upřesnit, zrušit, odložit nebo jinak upravit, včetně případu, kdy dojde z důvodu mimo rozumnou kontrolu pořadatele k narušení bezpečnosti nebo řádného vedení soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. Pořadatel si vyhrazuje právo z důvodů hodných zvláštního zřetele soutěž nebo jednotlivou kategorii soutěže kdykoli omezit, odložit, změnit, pozastavit či zrušit. Jakákoliv změna nebo úprava pravidel nezakládá nárok soutěžícího, účastníka nebo jiné osoby na náhradu nákladů či škody vynaložených v soutěži nebo v souvislosti se soutěží.

Rozhodnutí nebo hodnocení pořadatele nebo poroty jako celku nebo jednotlivého člena poroty bude ve všech směrech konečné a závazné. Proti výsledkům hodnocení nebo rozhodnutí poroty jako celku nebo jednotlivého člena poroty nebo pořadatele soutěže nebo jiné osoby jednající za pořadatele v rámci soutěže nebo proti jakýmkoliv krokům pořadatele soutěže v rámci této soutěže není možné podat soutěžícím nebo jakoukoliv jinou osobou na soutěži účastnou odvolání, či se domáhat jejich změny či zrušení soudní nebo jinou cestou, či jinak zpochybňovat, či nárokovat jakoukoliv náhradu nebo sankci (ať už účastníkem soutěže nebo jakoukoliv jinou osobou jako například registrujícím nebo registrovaným, nominovaným, hlasujícím). Nebudou akceptovány jakékoli nároky na odškodnění (ať už účastníkem soutěže, registrujícím nebo registrovaným, nominovaným, hlasujícím nebo jakoukoliv jinou osobou). Porota jako celek nebo jednotlivý člen poroty nebo pořadatel soutěže nebo jiná osoba jednající za pořadatele v rámci soutěže nejsou povinni rozhodnutí nebo hodnocení jakkoliv vysvětlovat či o něm diskutovat.

Vyplněním a odesláním registrace nebo nominace či účastí v soutěži nebo v souvislosti s nominací či hlasováním v soutěži dává daná osoba nebo subjekt pořadateli, tj. společnosti Wolters Kluwer ČR, a. s., v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlas se zpracováním a užitím všech svých poskytnutých osobních údajů (dále jen "Údaje") pro obchodní a marketingové účely pořadatele, dále souhlas s poskytnutím údajů odborné porotě, hodnotitelům, partnerům nebo sponzorům soutěže pro účely soutěže, s bezplatným použitím údajů v případných podpůrných mediálních kampaních této soutěže, jakož i s jejich zveřejněním na internetových stránkách www.danarroku.cz a případně i na stránkách sponzorů či mediálních partnerů projektu nebo s použitím i pro marketingové účely těchto osob, a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu 5 let). Pořadatel je oprávněn poskytnout tyto údaje v rámci firem své skupiny k reklamním a marketingovým účelům, a to i opakovaně. Účastník soutěže potvrzuje registrací nebo nominací či hlasováním správnost poskytnutých údajů.

Účastník soutěže bere na vědomí a souhlasí se zveřejněním jména a příjmení, fotografie nebo fotografií (nebo videonahrávky) a/nebo názvu společnosti/firmy/týmu jako výherce nebo jako dalšího v pořadí (nebo případně jako účastníka soutěže) v tiskových zprávách, ve sdělovacích prostředcích na stránce www.danarroku.cz, v marketingových či reklamních tiskovinách, v dokumentech pořadatele nebo pro informační či komerční účely v jakémkoli médiu nebo formátu nebo na stránkách reklamních nebo mediálních partnerů/sponzorů soutěže, a to bez další náhrady nebo oznámení. Účastník bere na vědomí, že v souvislosti s převzetím výhry nebo vyhlášením pořadí mohou být pořadatelem nebo třetí osobou pořízeny podobizny, obrazové snímky či obrazové záznamy a tyto použity zejména pro prezentaci výsledků pořadatele a pro marketingové nebo jiné obchodní účely pořadatele nebo partnerů.

Webová stránka provozovaná pořadatelem může shromažďovat určité informace o návštěvě uživatelů, například název poskytovatele internetových služeb, adresu IP, pomocí které se tito uživatelé k internetu přihlašují, datum a čas jejich přístupu na web, navštěvované stránky, otevřené dokumenty nebo internetovou adresu, ze které se na stránku www.danarroku.cz uživatelé připojili. Tyto informace slouží ke zlepšení této stránky, její správě, k vývoji stránek, analýze trendů, ke zjištění počtu návštěvnosti stránek nebo k jiným statistickým účelům.

Některé části webové stránky mohou z technických důvodů používat tzv. Cookies souborů. Tyto soubory, uložené ve vašem počítači, jsou nezbytné k zachování spojení k příslušné webové stránce. Většina internetových prohlížečů umožňuje zakázat používání Cookies.

Účastník soutěže dále souhlasí s tím, že údaje budou zpracovávat osoby k tomu pověřené pomocí prostředků výpočetní techniky (a případně i manuálně) a tyto údaje budou uchovávány v elektronické (případně i papírové formě) s omezeným přístupem třetích osob. Účastník soutěže dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu 5 let). Zároveň účastník soutěže (včetně hlasujícího nebo nominovaného) uděluje souhlas s tím, aby mu pořadatel zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce pořadatele nebo jeho obchodních partnerů. V případě odvolání výše uvedených souhlasů není soutěžící nebo jiný účastník nadále oprávněn pokračovat v soutěži, dokud opět neposkytne pořadateli svůj souhlas (pořadatel má právo případně rozhodnout jinak).

Současně soutěžící nebo jiný účastník bere na vědomí, že má například práva dle § 11, § 21 zákona č. 101/2000 Sb. Výše uvedený souhlas lze písemně odvolat za podmínek stanovených platnými právními předpisy. V případě potřeby nás prosím písemně kontaktujte na adrese: Wolters Kluwer ČR, a. s., U nákladového nádraží 10, 130 00 Praha 3.

Pořadatel nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za vhodnost či správnost informací uvedených na stránkách či obsažených v odkazech na jiné stránky (např. linky). Informace jsou výlučně poskytovány tak, jak jsou uvedeny, bez jakékoliv výslovné či skryté záruky jejich správnosti či vhodnosti jejich postupu či k určenému účelu. Pořadatel nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za webové stránky, na které je přístup přes tuto stránku (např. linky).

Úplná pravidla soutěže pro ročník 2023 jsou uvedena na soutez.dauc.cz, a to ve znění, které platí nejdříve od data začátku soutěže, tj. od 17. října 2023. Tato soutěž a právní vztahy se řídí českým právem. Účastí v soutěži nebo registrováním či nominováním nebo hlasováním v průběhu této soutěže každý soutěžící, účastník, nominující či hlasující či jiná osoba potvrzuje, že si přečetl tato pravidla, schvaluje je, porozuměl jim a přistupuje dobrovolně k nim. Pořadatel nenese odpovědnost za případné technické problémy s funkčností internetové stránky, kde jsou informace o soutěži nebo pravidla soutěže uveřejněny. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli zrušit soutěž nebo její část, to bez náhrady nákladů či škody, která by touto situací mohla dané osobě, či firmě vzniknout.

Wolters Kluwer ČR, a. s., dne 1. září 2023